WALNE ZGROMADZENIE AKCJONARIUSZY

Zawiadomienie o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia PROGLAS S.A. z siedzibą w Piotrowicach

Zarząd Spółki PROGLAS S.A. z siedzibą w Piotrowicach, zarejestrowanej w rejestrze przedsiębiorców prowadzonym przez Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej we Wrocławiu, IX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000872141, działając na podstawie art. 398 k.s.h. i art. 399 § 1 k.s.h. w związku
z art. 402 k.s.h. oraz § 14 ust. 2 Statutu Spółki, zwołuje Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy PROGLAS S.A. z siedzibą w Piotrowicach.

 1. Data, godzina i miejsce Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia oraz szczegółowy porządek obrad.

 

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie odbędzie się w dniu 28 września 2021 r. o godz. 11:00 w: Kancelaria Notarialna Karolina Karpińska Angelika Sołtys, notariusze spółka partnerska, pod adresem: plac Wolności 11/401, 50-071 Wrocław.

Porządek obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia PROGLAS S.A. z siedzibą w Piotrowicach:

 1. Otwarcie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
 2. Wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia.
 3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał.
 4. Przyjęcie porządku obrad.
 5. Podjęcie uchwały w przedmiocie wyboru podmiotu prowadzącego rejestr akcjonariuszy PROGLAS S.A. z siedzibą w Piotrowicach.
 6. Podjęcie uchwały w przedmiocie podwyższenia kapitału zakładowego Spółki PROGLAS S.A. z siedzibą w Piotrowicach poprzez emisję akcji serii C w drodze subskrypcji prywatnej, pozbawienia dotychczasowych akcjonariuszy prawa poboru w całości.
 7. Podjęcie uchwały w przedmiocie podwyższenia kapitału zakładowego Spółki poprzez emisję akcji serii D w drodze subskrypcji otwartej, pozbawienia dotychczasowych akcjonariuszy prawa poboru w całości.
 8. Podjęcie uchwały w przedmiocie dematerializacji, wprowadzenia do obrotu w alternatywnym systemie obrotu prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. pod nazwą NewConnect akcji serii B, C oraz D oraz upoważnienia do zawarcia umowy o rejestrację akcji w depozycie papierów wartościowych.
 9. Podjęcie uchwały w przedmiocie zmiany Statutu Spółki PROGRLAS S.A. z siedzibą w Piotrowicach.
 10. Podjęcie uchwały w przedmiocie upoważnienia Rady Nadzorczej do przyjęcia tekstu jednolitego Statutu Spółki.
 11. Zamknięcie obrad.

 

 

 

 

 1. Planowane zmiany w Statucie PROGLAS S.A. z siedzibą w Piotrowicach

 

 • Zmiana dotyczy § 3 Statutu Spółki w dotychczasowym brzmieniu:
 1. Kapitał zakładowy Spółki wynosi 100.000,00 zł i dzieli się na 1.000.000 akcji o wartości nominalnej 0,10 zł każda, w tym:
 • 000 akcji imiennych serii A, uprzywilejowanych co do głosu w stosunku dwa głosy za jedną akcję,
 • 000 akcji zwykłych na okaziciela serii B.
 1. Robertowi Tkacz zostaje przyznanych 250.000 akcji imiennych serii A oraz 250.000 akcji zwykłych na okaziciela serii B.
 2. Mirosławowi Krawiec zostaje przyznanych 250.000 akcji imiennych serii A oraz 250.000 akcji zwykłych na okaziciela serii B.
 3. Akcje zostały opłacone w całości przed zarejestrowaniem Spółki – zostały pokryte majątkiem przekształcanej spółki jawnej oraz wkładami pieniężnymi wniesionymi przez Założycieli.
 4. Akcje mogą być umarzane za zgodą akcjonariusza w drodze ich nabycia przez Spółkę (umorzenie dobrowolne).
 5. Spółka może emitować obligacje uprawniające do objęcia akcji emitowanych przez spółkę w zamian za te obligacje (obligacje zamienne).

 

Proponowane brzmienie § 3 Statutu Spółki:

 1. Kapitał zakładowy Spółki wynosi nie mniej niż 106.426,00 zł (sto sześć tysięcy czterysta dwadzieścia sześć złotych i 00/100 gr) i nie więcej niż 128.648,00 zł (sto dwadzieścia osiem tysięcy sześćset czterdzieści osiem złotych i 00/100 gr) i dzieli się na nie mniej niż 1.064.260 (jeden milion sześćdziesiąt cztery tysiące dwieście sześćdziesiąt) i nie więcej niż 1.286.480 (jeden milion dwieście osiemdziesiąt sześć tysięcy czterysta osiemdziesiąt) akcji o wartości nominalnej po 0,10 zł (dziesięć groszy) każda, w tym:
 • 000 akcji imiennych serii A, uprzywilejowanych co do głosu w stosunku dwa głosy za jedną akcję,
 • 000 akcji zwykłych na okaziciela serii B,
 • 250 akcji zwykłych na okaziciela serii C,
 • nie mniej niż 10 i nie więcej niż 222.230 akcji zwykłych na okaziciela serii D.
 1. Robertowi Tkacz zostaje przyznanych 250.000 akcji imiennych serii A oraz 250.000 akcji zwykłych na okaziciela serii B.
 2. Mirosławowi Krawiec zostaje przyznanych 250.000 akcji imiennych serii A oraz 250.000 akcji zwykłych na okaziciela serii B.
 3. Akcje zostały opłacone odpowiednio przed zarejestrowaniem Spółki lub przed wpisem podwyższenia kapitału zakładowego do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego.
 4. Akcje mogą być umarzane za zgodą akcjonariusza w drodze ich nabycia przez Spółkę (umorzenie dobrowolne).
 5. Spółka może emitować obligacje uprawniające do objęcia akcji emitowanych przez spółkę w zamian za te obligacje (obligacje zamienne).

 

 • Po § 10 ust. 4 Statutu Spółki proponowane jest dodanie 4a w następującym brzmieniu:

Jeżeli liczba członków Rady Nadzorczej spadnie poniżej 5 (pięciu) albo innej minimalnej liczby ustalonej w uchwale Walnego Zgromadzenia z innych przyczyn niż okoliczności określone w art. 369 § 4  w związku z art. 386 § 2 Kodeksu spółek handlowych, pozostali członkowie Rady Nadzorczej mogą w drodze kooptacji powołać nowego członka Rady Nadzorczej w celu uzupełnienia składu Rady Nadzorczej do wymaganej minimalnej liczby, przy czym wybór członka w tym trybie wymaga zatwierdzenia przez najbliższe Walne Zgromadzenie. Odmowa zatwierdzenia wyboru przez Walne Zgromadzenie nie uchybia czynnościom podjętym przez Radę Nadzorczą z udziałem członka wybranego w trybie określonym w niniejszym ustępie. W przypadku zatwierdzenia wyboru przez Walne Zgromadzenie mandat tak powołanego członka Rady Nadzorczej wygasa najpóźniej równocześnie z wygaśnięciem mandatów pozostałych członków Rady Nadzorczej tej kadencji. W skład Rady Nadzorczej nie może wchodzić więcej niż jeden członek powołany na powyższych zasadach. Zdanie drugie ust. 4 powyżej stosuje się odpowiednio.

 • Proponowane jest uchylenie § 24 Statutu Spółki w dotychczasowym brzmieniu:

Spółka publikuje ogłoszenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym wydawanym
przez Ministerstwo Sprawiedliwości.

 

 • Informacje o prawach Akcjonariusza do zgłoszenia żądania umieszczenia określonych spraw w porządku obrad oraz do ustanowienia pełnomocnika

 

Zgodnie z art. 401 § 1 k.s.h. Akcjonariusz lub Akcjonariusze Spółki reprezentujący co najmniej jedną dwudziestą kapitału zakładowego mogą, najpóźniej na 14 dni przed terminem Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia, żądać umieszczenia określonych spraw w porządku obrad najbliższego walnego zgromadzenia. Żądania powinny zostać zgłoszone na piśmie (tj. doręczone osobiście za potwierdzeniem odbioru lub wysłane do Spółki za potwierdzeniem nadania i potwierdzeniem odbioru) na adres: PROGLAS S.A., Piotrowice 45, 55-311 Kostomłoty lub zgłoszone w postaci elektronicznej poprzez przesłanie wiadomości elektronicznej na adres e-mail:     rt@proglas.net.pl Zgłoszenie jest skuteczne wyłącznie jeśli zawiera uzasadnienie lub projekt uchwały dotyczącej proponowanego punktu obrad.

 

Akcjonariusz, zgodnie z art. 412 § 1 k.s.h., może uczestniczyć w Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy osobiście lub przez pełnomocnika. Pełnomocnictwo, pod rygorem nieważności, powinno być sporządzone w formie pisemnej. Pełnomocnik zostanie dopuszczony do uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy po okazaniu pełnomocnictwa na piśmie.

 

 

 1. Pozostałe informacje

 

Informacje dotyczące Walnego Zgromadzenia będą udostępniane na stronie internetowej Spółki: http://proglas.net.pl/ oraz w siedzibie Spółki.

 

Projekty uchwał proponowane do przyjęcia przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy PROGLAS S.A. z siedzibą w Piotrowicach przedstawia załącznik do zawiadomienia.